Типография МАКРОС
Имиджевая полиграфия для успешных компаний

Просмотрите образцы
нашей продукции
     Ознакомтесь с ценами
на нашу продукцию

м.Київ

31 липня 2013 року

Товариство з обмеженою відповідальністю „Макрос”, платник податку на прибуток на загальних підставах (надалі – Виконавець), в особі генерального директора Федоренко В. Г., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ________________ (надалі – Замовник), в особі директора ________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, в Виконавець бере на себе зобов’язання виконувати друк та виготовлення поліграфічної продукції (далі – роботи) та передати їх Замовнику у визначений термін за накладними. Замовник бере на себе зобов’язання сплатити за Роботи на умовах Договору і Додатків (Специфікацій) до Договору. Роботи виконуються Виконавцем із свого матеріалу і своїми засобами.

1.2. Технічні характеристики складових кожного накладу визначаються Сторонами в специфікаціях, які є невід’ємними частинами чинного Договору.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1. Вартість роботи, зазначеної в п. 1.1. договору, позначається у Специфікації до кожного замовлення та у рахунках-фактурах.

2.2. Замовник здійснює передоплату робіт у розмірі 70 % вартості замовлення протягом 2-х днів після підписання Специфікації чергового замовлення, решту 30% - протягом 3-х банківських днів після отримання сигнальних зразків замовлення.

2.3. Якщо протягом дії договору виникне необхідність виконання додаткових робіт, Виконавець приступає до їх виконання після підписання додатку до цього договору, де буде погоджена Сторонами вартість додаткових робіт та строки їх виконання.

3. Права та обов’язки Замовника

3.1. Замовник має право:

3.1. Замовник має право:

3.1.1. У будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника.

3.2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1. Протягом 2-х календарних днів з моменту підписання спеціфікації наступного замовлення надати Виконавцю електронний макет виробу для підготовки його до кольороподілу та друку та роздруківки видання.

3.2.2. Підписати належно підготовлене Виконавцем видання до друку (пруфи у паперовому чи електронному вигляді).

3.2.3. Здійснити оплату робіт згідно п. 2.2. договору.

3.2.4. Прийняти виконану роботу за накладними.

3.2.5. У разі виявлення відхилень від технічних стандартів, технології або інших недоліків у виконаній роботі скласти Акт та письмово повідомити про це Виконавця не пізніше 5 робочих днів.

4. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. При отриманні електронного макету виробу письмово інформувати Замовника про незалежні від Виконавця обставини, що загрожують якості або придатності виконуваної роботи, або унеможливлюють виконання його зобов’язань за цим договором (некоректно підготовлені файли, некоректно вибраний формат, щільність паперу).

4.1.2. Якщо Замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку Виконавця, не змінить попередні умови виконання роботи або не усуне обставини, що загрожують якості виконання роботи – відмовитись від договору та вимагати відшкодування збитків.

4.1.3. Розірвати договір у разі невиконання або неналежного виконання Замовником умов договору.

4.2. Виконавець зобов’язаний:

4.2.1. Виконати визначені роботи якісно та у кількості, погодженій Сторонами.

4.2.2. У разі виникнення з вини Виконавця недоліків в роботі, браку – виправити такі недоліки власними силами за свій кошт у вказаний Замовником строк або повернути кошти Замовнику на його вимогу за неякісну частину тиражу.

4.2.3. Протягом 2-х календарних днів повідомити Замовника про закінчення виконання робіт.

5. Строк виконання робіт

5.1. Строк виконання робіт визначається в додатку до Договору і вираховується з дати передоплати Замовником (п. 2.2) та з моменту підписання макета Замовником.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За порушення строків виконання робіт з вини Виконавця Виконавець сплачує Замовникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє Виконавця від належного виконання взятих на себе зобов’язань за цим договором.

6.2. Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які використовує під час виконання роботи.

6.3. За порушення строків оплати вартості робіт, строків отримання робіт Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє Замовника від належного виконання взятих на себе зобов’язань за цим договором.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого з положень договору, якщо невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обстави). Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується відповідними органами у встановленому законодавством України порядку.

7.2. При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов’язань за цим договором, виконання умов договору відкладається на час, протягом якого будуть діяти ці обставини.

7.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна із Сторін вправі відмовитися від подальшого виконання обов’язків за цим договором.

8. Вирішення розбіжностей

8.1. Розбіжності та спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, спір передається на розгляд до Господарського суду м. Києва у відповідності до чинного законодавства.

9. Строк дії договору

9.1. Цей договір є укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

9.2. Цей договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін. Зміни, доповнення до договору оформлюються в письмовій формі у вигляді додаткового договору та підписуються уповноваженими представниками Сторін.

Юридичні адреси Сторін

Виконавець

ТОВ "Макрос"

м. Київ, вул. Кржижановского, 4,

офіс 501

р/р № 260020100894

в ЗАТ "Прокредитбанк" м. Києва

МФО 320984

Код 31280631

Директор

_______________ Федоренко В. Г.

Замовник

__________________________

__________________________

__________________________

р/р № ______________________

_______________

МФО ______________________

Код ______________________

Директор

_______________


Загрузите файл з текстом типового договора: